PLAQUES TT PER A NAU INDUSTRIAL

La placa TT és un element per a forjats complementari a les plaques alveolars. Pot col·locar-se amb i sense capa de compressió. Respecte a la placa alveolar, necessita de més alçària de forjat, ja que tota la resistència de la peça es confereix a dos nervis. Té un menor pes propi  i una longitud de fabricació major que la placa de forjat alveolar.

En obres en les que no és fonamental la reducció del cantell total, permet adoptar una solució estètica diferent als forjats plans que s'adapta perfectament a obres singulars (cellers, gimnasos, teatres, locals públics...).

Fabriquem plaques TT amb cantells de 32, 52, 72 i 94 centímetres, amplades compreses entre els 235 i els 250 centímetres i llums totals de fins 24 metres.

INFORMACIÓ TÈCNICA DE PLAQUES TT PER A NAU INDUSTRIAL

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS DE NAU INDUSTRIAL

 • Pilars

  Pilars

  Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·en entre els 30 i 100 centímetres. Longituds màximes de fins a 25 metres.

 • Biguetes

  Biguetes

  Les biguetes de coberta són elements pretensats lleugers que serveixen com a suport del material de cobriment dels edificis industrials.

 • Bigues de cantell constant

  Bigues de cantell constant

  Les bigues de cantell constant poden fabricar-se en formigó armat o pretensat en funció de les llums de càlcul i les càrregues requerides.

 • Bigues de cantell variable

  Bigues de cantell variable

  Les bigues de cantell variable poden fabricar-se en formigó armat o pretensat, en funció de les llums de càlcul i càrregues requerides.

 • Canals

  Canals

  La canal prefabricada té com a funció principal la recollida de les aigües de la coberta, servint també com a suport per la fixació dels tancaments prefabricats i dotant a l'estructura d'una major rigidesa.

 • Plaques tallafocs

  Plaques tallafocs

  Aquests elements, tal com el seu nom indica, s'utilitzen en cobertes per a que, en cas d'incendi, el foc no es propagui d'una nau a una altra.

 • Tancaments

  Tancaments

  Els panells prefabricats de façana són sistemes de tancament de formigó armat o pretensat sense una funció estructural pròpia, ja que aquests van subjectes als elements estructurals.

 • Jàsseres per a forjat

  Jàsseres per a forjat

  Es fabriquen armades i pretensades en funció de les llums i càrregues requerides. Es classifiquen en tres grups: bigues rectangulars, bigues en forma de 'L' o amb una sola aleta lateral i bigues en forma de 'T' invertida o amb una aleta a cada costat.

 • Plaques alveolars

  Plaques alveolars

  La placa alveolar pretensada autoportant és una solució idònia per a forjats de grans llums i càrregues que requereixin una gran rapidesa en la seva execució.

 • Plaques TT

  Plaques TT

  És un element per a forjats complementari a les plaques alveolars. Pot col·locar-se amb i sense capa de compressió. Necessita de més alçària de forjat que la placa alveolar, ja que tota la resistència de la peça es confereix a dos nervis.

 • Lloses escala

  Lloses escala

  L'ús de lloses escala prefabricades permet un important estalvi en temps d'execució i una reducció considerable de la mà d'obra, així com dels seus costos associats.

 • Cobertes i paraments metàl·lics

  Cobertes i paraments metàl·lics

  Podem cotitzar oferta de diferents elements a petició del client.