PILARS PER A EDIFICACIÓ INDUSTRIALITZADA

Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que de 40 i 50 centímetres. Segons les necessitats de l'obra i/o la seva ubicació, realitzem pilars amb encastaments de diferents tipus:

 1. Calze: Gràcies a la seva facilitat de posta en obra i la seva tolerància de posició, és la tipologia d'encastament més utilitzada.
 2. Cargolat: És un tipus d'unió que permet una reducció del cantell de la sabata. Es poden realitzar unions de pilar-pilar i mur-pilar. És ideal per a fonamentacions amb lloses armades, tot i que requereix d’un alt nivell de precisió en l'execució.
 3. Beines: Els avantatges d'aquest tipus d'encastament són els mateixos que per al cargolat però amb més dificultat en el muntatge, ja que es necessita un apuntalament fins a l'enduriment de la unió. S’aconsella que l’alçària del pilar no superi els 7 metres.
 4. Mixte: És una solució combinada entre el tipus cargolat i el de beines que aprofita les solucions òptimes d'ambdós encastaments.

Els acabaments dels pilars, en la seva part superior, estan subjectes a la tipologia dels elements ubicats en ells, permetent així una gran diversitat d'acabats. Els capçals més utilitzats per aquests tipus d'edificacions són els capçals massissos rectes o bé amb ferros sortits.

Tots els pilars poden anar dotats de mènsules de diferents dimensions a totes les cares en funció de les càrregues i els elements que suporten, siguin bigues de forjats, bigues de coberta, etc. Així mateix, es poden incorporar pletines metàl·liques embegudes en el formigó per acoblar estructures metàl·liques, paraments...a l'estructura prefabricada.

INFORMACIÓ TÈCNICA DE PILARS PER A EDIFICACIÓ INDUSTRIALITZADA

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS D' EDIFICACIÓ INDUSTRIALITZADA

 • Pilars

  Pilars

  Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·en entre els 40 i 50 centímetres.

 • Tancaments

  Tancaments

  Els panells prefabricats de façana per a edificació industrial són sistemes de tancament de formigó armat sense una funció estructural pròpia, ja que aquests van subjectes als elements estructurals.

 • Jàsseres per a forjat

  Jàsseres per a forjat

  Es fabriquen armades i pretensades, en funció de les llums i càrregues requerides. Les classificarem en tres grups: bigues rectangulars, bigues en forma de 'L' i bigues en forma de 'T' invertida.

 • Plaques alveolars

  Plaques alveolars

  La placa alveolar pretensada autoportant és una solució idònia per a forjats de grans llums i càrregues que requereixin una gran rapidesa en la seva execució.

 • Lloses escala

  Lloses escala

  L'ús de lloses escala prefabricades permet un important estalvi en temps d'execució i una reducció considerable de la mà d'obra i els seus costos associats.

 • Mòduls 3D

  Mòduls 3D

  Els mòduls tridimensionals serveixen com base per al càlcul estructural dels edificis multiplanta. Tenen una rigidesa i inèrcia superior respecte a l'estructura amb pòrtics tradicionals de pilars i bigues.

 • Grades i portagrades

  Grades i portagrades

  Les grades i portagrades són elements prefabricats que conformen les graderies dels diversos espais d'equipaments.