PALS ‘PALMETA’ PER A NAU AGRÍCOLA-RAMADERA

Els pals palmeta són uns elements de gran esveltesa realitzats amb formigó pretensat utilitzats en plantacions d'arbres fruiters. Són la base d'una estructura lineal que, complementada amb uns filferros tensats, serveix per donar forma a cada línia de la plantació.

Els pals extrems porten un tornapuntes i una abraçadora galvanitzada per suportar les tensions dels filferros, mentre que els pals intermedis van encastats en el terreny.

Les longituds dels pals i tornapuntes són variables i poden arribar a un màxim de 5.5 metres.

 1. Tècnica: Les seccions de formigó del pal i del tornapuntes poden ser de 8.5x8.5 centímetres i de 12x8 centímetres.
 2. Lleugeresa: El pal de secció 8.5x8.5 pesa 16 kg/ml i el de 12x8 24 kg/ml.
 3. Durabilitat: No pateix el procés de la degradació dels pals de fusta o de ferro.
 4. Vistositat: La seva col·locació dóna prestigi i realça la finca.
 5. Fàcil instal·lació: És un sistema flexible i adaptable a qualsevol tipus de plantació.

INFORMACIÓ TÈCNICA DE PALS ‘PALMETA’ PER A NAU AGRÍCOLA-RAMADERA

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS DE NAU AGRÍCOLA-RAMADERA

 • Pilars

  Pilars

  Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·en entre els 30 i 50 centímetres.

 • Biguetes

  Biguetes

  Les biguetes de coberta són elements pretensats lleugers, que serveixen com a suport del material de cobriment de les naus agrícoles i ramaderes.

 • Bigues de cantell variable

  Bigues de cantell variable

  Les bigues de cantell variable poden fabricar-se en formigó armat o pretensat, en funció de les llums de càlcul i càrregues requerides.

 • Tancaments

  Tancaments

  Els panells prefabricats de façana són sistemes de tancament de formigó armat o pretensat sense una funció estructural pròpia, ja que aquests van subjectes als elements estructurals.

 • Interiors

  Interiors

  Disposem d'una gran varietat de productes: reixes, jàsseres, separadors i frontals complint amb la normativa de benestar animal.

 • Pals ‘palmeta’

  Pals ‘palmeta’

  Els pals palmeta són uns elements de gran esveltesa realitzats amb formigó pretensat i utilitzats en plantacions d'arbres fruiters.

 • Pals per a xarxa anti-pedra

  Pals per a xarxa anti-pedra

  Els pals per malla anti-pedra són uns elements de gran esveltesa realitzats amb formigó pretensat i utilitzats en plantacions d'arbres fruiters.

 • Murs separadors

  Murs separadors

  És un tipus de mur que es fabrica fina a una altura màxima de 3,50 metres i que no precisa sabata formigonada a l'obra.