BIGUES DE CANTELL CONSTANT PER A NAU INDUSTRIAL

Les bigues de cantell constant poden fabricar-se en formigó armat o pretensat en funció de les llums de càlcul i càrregues requerides. Les geometries vindran determinades per les longituds a cobrir i càrregues a suportar, així que podran ser en forma de ‘T’ o bé de doble ‘T’. Segons aquesta classificació, podem fabricar les següents tipologies de peces:

BIGUES TIPUS 'T'

 1. RIOSTRA LATERAL (R50/R65): Bigues armades especialment indicades com a bigues de càrrega de les biguetes als frontals de l'estructura i suport del tancament. Longituds de fins 11,50 metres.
 2. RIOSTRA CENTRAL (R50V/R65V): Bigues armades de doble pendent especialment indicades com a bigues de càrrega de les biguetes als frontals de l'estructura i suport del tancament. Pendents del 10 i 12% i longituds de fins 11,50 metres.
 3. BIGUES TIPUS ITACA (I65/I85): Bigues de càrrega armades o pretensades per a crugies centrals que poden suportar biguetes per ambdós costats. Longituds de fins 15 metres.

BIGUES TIPUS DOBLE 'T'

 1. BIGUES TIPUS ORION (O65/O80/O100/O115): Bigues pretensades de secció doble ‘T’ en la part central i de secció rectangular en els extrems, de 40 centímetres d'amplada. Utilitzades com a bigues principals en estructures de coberta. Longituds de fins 20 metres.
 2. BIGUES TIPUS PEGASUS (P65/P80): Bigues pretensades de secció doble ‘T’, de 40 centímetres d'amplada. Utilitzades com a bigues principals en estructures de coberta. Longituds de fins 17 metres.
 3. ATHENEA 90/MINERVA 110/VENUS 130/PIERA 150: Bigues pretensades de secció doble ‘T’ en tota la seva longitud, de 60 centímetres d'amplada. Utilitzades com a bigues principals en estructures de coberta. Longituds de fins 35 metres.
 4. BIGUES TIPUS 'H' (H150/H170/H190/H210): Bigues pretensades de secció doble ‘T’ en tota la seva longitud, de 80 centímetres d'amplada. Utilitzades com a bigues principals en estructures de coberta per a grans llums. Longituds de fins 45 metres.

INFORMACIÓ TÈCNICA DE BIGUES DE CANTELL CONSTANT PER A NAU INDUSTRIAL

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS DE NAU INDUSTRIAL

 • Pilars

  Pilars

  Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·en entre els 30 i 100 centímetres. Longituds màximes de fins a 25 metres.

 • Biguetes

  Biguetes

  Les biguetes de coberta són elements pretensats lleugers que serveixen com a suport del material de cobriment dels edificis industrials.

 • Bigues de cantell constant

  Bigues de cantell constant

  Les bigues de cantell constant poden fabricar-se en formigó armat o pretensat en funció de les llums de càlcul i les càrregues requerides.

 • Bigues de cantell variable

  Bigues de cantell variable

  Les bigues de cantell variable poden fabricar-se en formigó armat o pretensat, en funció de les llums de càlcul i càrregues requerides.

 • Canals

  Canals

  La canal prefabricada té com a funció principal la recollida de les aigües de la coberta, servint també com a suport per la fixació dels tancaments prefabricats i dotant a l'estructura d'una major rigidesa.

 • Plaques tallafocs

  Plaques tallafocs

  Aquests elements, tal com el seu nom indica, s'utilitzen en cobertes per a que, en cas d'incendi, el foc no es propagui d'una nau a una altra.

 • Tancaments

  Tancaments

  Els panells prefabricats de façana són sistemes de tancament de formigó armat o pretensat sense una funció estructural pròpia, ja que aquests van subjectes als elements estructurals.

 • Jàsseres per a forjat

  Jàsseres per a forjat

  Es fabriquen armades i pretensades en funció de les llums i càrregues requerides. Es classifiquen en tres grups: bigues rectangulars, bigues en forma de 'L' o amb una sola aleta lateral i bigues en forma de 'T' invertida o amb una aleta a cada costat.