PLAQUES ALVEOLARS PER A NAU INDUSTRIAL

La placa alveolar pretensada autoportant és una solució idònia per a forjats de grans llums i càrregues que requereixin una gran rapidesa en la seva execució. La seva utilització permet forjats amb o sense capa de compressió, en funció de les necessitats de cada obra.

L'acabat de les plaques a la seva cara vista és òptima, doncs la fabricació es realitza en pistes metàl·liques amb cantells bisellats específics per a aquest producte.

Fabriquem plaques alveolars de forma ortogonal i amb talls esbiaixats amb cantells de 20, 25, 30, 40 i 50 centímetres, un ample de 120 centímetres de forma estàndard i llums de fins a 18 metres. Així mateix, es poden realitzar amples de 30, 45, 60 i 75 centímetres per a extrems de modulació. Sota comanda podem considerar qualsevol altre cantell i amplada.

INFORMACIÓ TÈCNICA DE PLAQUES ALVEOLARS PER A NAU INDUSTRIAL

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS DE NAU INDUSTRIAL

 • Pilars

  Pilars

  Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·en entre els 30 i 100 centímetres. Longituds màximes de fins a 25 metres.

 • Biguetes

  Biguetes

  Les biguetes de coberta són elements pretensats lleugers que serveixen com a suport del material de cobriment dels edificis industrials.

 • Bigues de cantell constant

  Bigues de cantell constant

  Les bigues de cantell constant poden fabricar-se en formigó armat o pretensat en funció de les llums de càlcul i les càrregues requerides.

 • Bigues de cantell variable

  Bigues de cantell variable

  Les bigues de cantell variable poden fabricar-se en formigó armat o pretensat, en funció de les llums de càlcul i càrregues requerides.

 • Canals

  Canals

  La canal prefabricada té com a funció principal la recollida de les aigües de la coberta, servint també com a suport per la fixació dels tancaments prefabricats i dotant a l'estructura d'una major rigidesa.

 • Plaques tallafocs

  Plaques tallafocs

  Aquests elements, tal com el seu nom indica, s'utilitzen en cobertes per a que, en cas d'incendi, el foc no es propagui d'una nau a una altra.

 • Tancaments

  Tancaments

  Els panells prefabricats de façana són sistemes de tancament de formigó armat o pretensat sense una funció estructural pròpia, ja que aquests van subjectes als elements estructurals.

 • Jàsseres per a forjat

  Jàsseres per a forjat

  Es fabriquen armades i pretensades en funció de les llums i càrregues requerides. Es classifiquen en tres grups: bigues rectangulars, bigues en forma de 'L' o amb una sola aleta lateral i bigues en forma de 'T' invertida o amb una aleta a cada costat.