BIGUES DE CANTELL VARIABLE PER A NAU INDUSTRIAL

Les bigues de cantell variable poden fabricar-se en formigó armat o pretensat en funció de les llums de càlcul i càrregues requerides. Les geometries vindran determinades per les longituds a cobrir i càrregues a suportar, així que podran ser en forma de ‘T’ o bé de doble ‘T’. Segons aquesta classificació, podem fabricar les següents tipologies de peces:

BIGUES TIPUS 'T'

 1. TAUVER: Peça de formigó armat de secció 'T' amb pendent del 12% utilitzada com a biga principal en estructures de coberta. Indicada per a naus amb separacions entre peces de fins 7,50 metres i càrregues lleugeres. Llums de fins 16 metres.
 2. DOVER: Peça de formigó armat de secció ‘T’ amb pendent del 12% utilitzada com a biga principal en estructures de coberta. Indicada per a naus amb separacions entre peces de fins 10 metres. Llums de fins 17 metres.

BIGUES TIPUS DOBLE 'T'

 1. PERALTADA: Peça de geometria doble ‘T’ fabricada amb formigó armat o pretensat. Ideal per a estructures de coberta en doble pendent. De gran esveltesa i possibilitats estructurals que ens permet cobrir llums de fins 45 metres. En funció de les càrregues requerides i les longituds de les peces, les fabriquem en els següents models:
  1. B-36 (armada): Pendent 10% i longitud total de 20 metres
  2. I-40 (pretensada): Pendent 10% i longitud total de 29 metres
  3. I-60 (pretensada): Pendent 10% i longitud total de 37 metres
  4. I-80 (pretensada): Pendent 6% i longitud total de 45 metres

INFORMACIÓ TÈCNICA DE BIGUES DE CANTELL VARIABLE PER A NAU INDUSTRIAL

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS DE NAU INDUSTRIAL

 • Pilars

  Pilars

  Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·en entre els 30 i 100 centímetres. Longituds màximes de fins a 25 metres.

 • Biguetes

  Biguetes

  Les biguetes de coberta són elements pretensats lleugers que serveixen com a suport del material de cobriment dels edificis industrials.

 • Bigues de cantell constant

  Bigues de cantell constant

  Les bigues de cantell constant poden fabricar-se en formigó armat o pretensat en funció de les llums de càlcul i les càrregues requerides.

 • Bigues de cantell variable

  Bigues de cantell variable

  Les bigues de cantell variable poden fabricar-se en formigó armat o pretensat, en funció de les llums de càlcul i càrregues requerides.

 • Canals

  Canals

  La canal prefabricada té com a funció principal la recollida de les aigües de la coberta, servint també com a suport per la fixació dels tancaments prefabricats i dotant a l'estructura d'una major rigidesa.

 • Plaques tallafocs

  Plaques tallafocs

  Aquests elements, tal com el seu nom indica, s'utilitzen en cobertes per a que, en cas d'incendi, el foc no es propagui d'una nau a una altra.

 • Tancaments

  Tancaments

  Els panells prefabricats de façana són sistemes de tancament de formigó armat o pretensat sense una funció estructural pròpia, ja que aquests van subjectes als elements estructurals.

 • Jàsseres per a forjat

  Jàsseres per a forjat

  Es fabriquen armades i pretensades en funció de les llums i càrregues requerides. Es classifiquen en tres grups: bigues rectangulars, bigues en forma de 'L' o amb una sola aleta lateral i bigues en forma de 'T' invertida o amb una aleta a cada costat.