TANCAMENTS PER A NAU INDUSTRIAL

Els panells prefabricats de façana són sistemes de tancament de formigó armat o pretensat. No tenen una funció estructural pròpia, ja que van subjectes als elements estructurals.

En comparació als tancaments tradicionals in situ, el seu sistema de fabricació està altament industrialitzat i permet aconseguir uns acabats uniformes i de gran qualitat, aportant una major rapidesa en l'execució de l'obra. Existeixen diferents tipus d'acabament dels panells: formigó llis, àrid vist i formigó texturitzat.

Les grans possibilitats de combinació dels diferents tipus de panells ens permeten dissenyar qualsevol projecte, independentment de la seva complexitat. Es poden col·locar en disposició vertical i horitzontal i permeten realitzar obertures de diferents formes i dimensions, segons les necessitats pròpies de cada obra.

Els panells dels que disposem estan dividits en dos grups: els que es fabriquen en motlle (totalment massissos o alleugerits amb poliestirè expandit) i els que fabriquem en pista contínua (panells alveolars).

Els acabaments de façanes en angles es poden resoldre amb panells bisellats o peces de remat a 90 graus, que s’anomenen cantoneres.

 GRUIXOS (cm)AMPLADA (m)LONGITUD (m)COL·LOCACIÓ
PANELL ALLEUGERIT202.40*Fins 12.00Horitzontal / Vertical
242.40*Fins 14.00
PANELL ALVEOLAR151.20Fins 8.50Horitzontal
201.20Fins 12.00Horitzontal
201.20Fins 10.00Vertical
(*) Es poden fabricar també amb amplades especials

INFORMACIÓ TÈCNICA DE TANCAMENTS PER A NAU INDUSTRIAL

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS DE NAU INDUSTRIAL

 • Pilars

  Pilars

  Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·en entre els 30 i 100 centímetres. Longituds màximes de fins a 25 metres.

 • Biguetes

  Biguetes

  Les biguetes de coberta són elements pretensats lleugers que serveixen com a suport del material de cobriment dels edificis industrials.

 • Bigues de cantell constant

  Bigues de cantell constant

  Les bigues de cantell constant poden fabricar-se en formigó armat o pretensat en funció de les llums de càlcul i les càrregues requerides.

 • Bigues de cantell variable

  Bigues de cantell variable

  Les bigues de cantell variable poden fabricar-se en formigó armat o pretensat, en funció de les llums de càlcul i càrregues requerides.

 • Canals

  Canals

  La canal prefabricada té com a funció principal la recollida de les aigües de la coberta, servint també com a suport per la fixació dels tancaments prefabricats i dotant a l'estructura d'una major rigidesa.

 • Plaques tallafocs

  Plaques tallafocs

  Aquests elements, tal com el seu nom indica, s'utilitzen en cobertes per a que, en cas d'incendi, el foc no es propagui d'una nau a una altra.

 • Tancaments

  Tancaments

  Els panells prefabricats de façana són sistemes de tancament de formigó armat o pretensat sense una funció estructural pròpia, ja que aquests van subjectes als elements estructurals.

 • Jàsseres per a forjat

  Jàsseres per a forjat

  Es fabriquen armades i pretensades en funció de les llums i càrregues requerides. Es classifiquen en tres grups: bigues rectangulars, bigues en forma de 'L' o amb una sola aleta lateral i bigues en forma de 'T' invertida o amb una aleta a cada costat.