PILARS PER A NAU INDUSTRIAL

Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·len entre els 30 i 100 centímetres. Longituds màximes de fins a 25 metres. Segons les necessitats de l'obra i/o la seva ubicació, realitzem pilars amb encastaments de diferents tipus:

 1. Calze: Gràcies a la seva facilitat de posta en obra i la seva tolerància de posició, és la tipologia d'encastament més utilitzada.
 2. Cargolat: És un tipus d'unió que permet una reducció del cantell de la sabata. Es poden realitzar unions de pilar-pilar i mur-pilar. És ideal per a fonamentacions amb lloses armades, tot i que requereix d’un alt nivell de precisió en l'execució.
 3. Beines: Els avantatges d'aquest tipus d'encastament són els mateixos que per al cargolat però amb més dificultat en el muntatge, ja que es necessita un apuntalament fins a l'enduriment de la unió. S’aconsella que l’alçària del pilar no superi els 7 metres.
 4. Mixte: És una solució combinada entre el tipus cargolat i el de beines que aprofita les solucions òptimes d'ambdós encastaments.

Els acabaments dels pilars, en la seva part superior, estan subjectes a la tipologia dels elements ubicats en ells, permetent així una gran diversitat d'acabats. Tipus de capçals: rectes, esbiaixats, amb encaix obert i tancat, per rebre canals prefabricades, amb ferros sortints, etc.

Tots els pilars poden anar dotats de mènsules de diferents dimensions a totes les cares en funció de les càrregues i els elements que suporten, siguin bigues de forjats, bigues de coberta, ponts grua, etc. Així mateix, es poden incorporar pletines metàl·liques embegudes en el formigó per acoblar estructures metàl·liques, paraments...a l'estructura prefabricada.

Els pilars també poden anar proveïts d'encaixos a cada una de les seves cares per rebre panells prefabricats de diferents espessors.

INFORMACIÓ TÈCNICA DE PILARS PER A NAU INDUSTRIAL

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS DE NAU INDUSTRIAL

 • Pilars

  Pilars

  Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·en entre els 30 i 100 centímetres. Longituds màximes de fins a 25 metres.

 • Biguetes

  Biguetes

  Les biguetes de coberta són elements pretensats lleugers que serveixen com a suport del material de cobriment dels edificis industrials.

 • Bigues de cantell constant

  Bigues de cantell constant

  Les bigues de cantell constant poden fabricar-se en formigó armat o pretensat en funció de les llums de càlcul i les càrregues requerides.

 • Bigues de cantell variable

  Bigues de cantell variable

  Les bigues de cantell variable poden fabricar-se en formigó armat o pretensat, en funció de les llums de càlcul i càrregues requerides.

 • Canals

  Canals

  La canal prefabricada té com a funció principal la recollida de les aigües de la coberta, servint també com a suport per la fixació dels tancaments prefabricats i dotant a l'estructura d'una major rigidesa.

 • Plaques tallafocs

  Plaques tallafocs

  Aquests elements, tal com el seu nom indica, s'utilitzen en cobertes per a que, en cas d'incendi, el foc no es propagui d'una nau a una altra.

 • Tancaments

  Tancaments

  Els panells prefabricats de façana són sistemes de tancament de formigó armat o pretensat sense una funció estructural pròpia, ja que aquests van subjectes als elements estructurals.

 • Jàsseres per a forjat

  Jàsseres per a forjat

  Es fabriquen armades i pretensades en funció de les llums i càrregues requerides. Es classifiquen en tres grups: bigues rectangulars, bigues en forma de 'L' o amb una sola aleta lateral i bigues en forma de 'T' invertida o amb una aleta a cada costat.