PLAQUES D’ENCOFRAT PERDUT PER A OBRA PÚBLICA

La placa d'encofrat perdut és un element constructiu fabricat amb formigó pretensat necessari per a la formació de taulers de bigues tipus Doble 'T'. Es col·loca recolzat entre les ales superiors de les bigues i permet que a sobre seu s'hi instal·li l'armadura de llosa in situ, facilitant així el formigonat general de la mateixa i funcionant com un encofrat. Així doncs, l'element queda completament embegut dins el formigó de llosa.

INFORMACIÓ TÈCNICA DE PLAQUES D’ENCOFRAT PERDUT PER A OBRA PÚBLICA

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS D' OBRA PÚBLICA

  • Murs / Estreps

    Murs / Estreps

    Elements utilitzats tant per a contenció de terres (amb o sense talús) com per a configurar el suport de bigues de pont per a passos superiors i inferiors de carreteres.

  • Doveles

    Doveles

    Les doveles són elements prefabricats de formigó armat utilitzats per la formació de diferents tipus de túnels.