NAU INDUSTRIAL SOM ELS ÚNICS QUE FABRIQUEM TOTS ELS SEUS ELEMENTS CONSTRUCTIUS

El prefabricat de formigó adaptat per a la construcció de naus industrials permet el desenvolupament de qualsevol projecte, segons els usos i els requisits propis d’aquest tipus d’edificis concebuts per ser el màxim de funcionals.

Aquest tipus de construccions, com a norma general, es plantegen com a grans espais plans i diàfans que han d'acollir la producció de qualsevol producte, servei o activitat al seu voltant: equipaments per a fabricació, logística, emmagatzematge, zones de treball per a operaris, entrada i sortida de mercaderies, oficines, vestidors, serveis, etc.

La versatilitat i adaptabilitat del formigó, juntament amb les seves característiques de perdurabilitat, estanquitat, resistència al foc i durabilitat fa que aquest material esdevingui una solució constructiva idònia per portar a terme qualsevol activitat industrial al llarg del temps.

Pujol, com a marca capdavantera en el prefabricat de formigó, posa a l'abast tota una gama de productes i elements constructius d’elaboració pròpia que el client pot necessitar per a l’assoliment del seu projecte. Els experts de Pujol poden assessorar-te tècnicament en tot el necessari: en coordinació amb els professionals de la teva obra, o, si no en tens, posar-te en contacte amb col·laboradors nostres de màxima confiança, sigui quina sigui la fase de l’obra.

ELEMENTS NAU INDUSTRIAL

 • Pilars

  Pilars

  Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·en entre els 30 i 100 centímetres. Longituds màximes de fins a 25 metres.

 • Biguetes

  Biguetes

  Les biguetes de coberta són elements pretensats lleugers que serveixen com a suport del material de cobriment dels edificis industrials.

 • Bigues de cantell constant

  Bigues de cantell constant

  Les bigues de cantell constant poden fabricar-se en formigó armat o pretensat en funció de les llums de càlcul i les càrregues requerides.

 • Bigues de cantell variable

  Bigues de cantell variable

  Les bigues de cantell variable poden fabricar-se en formigó armat o pretensat, en funció de les llums de càlcul i càrregues requerides.

 • Canals

  Canals

  La canal prefabricada té com a funció principal la recollida de les aigües de la coberta, servint també com a suport per la fixació dels tancaments prefabricats i dotant a l'estructura d'una major rigidesa.

 • Plaques tallafocs

  Plaques tallafocs

  Aquests elements, tal com el seu nom indica, s'utilitzen en cobertes per a que, en cas d'incendi, el foc no es propagui d'una nau a una altra.

 • Tancaments

  Tancaments

  Els panells prefabricats de façana són sistemes de tancament de formigó armat o pretensat sense una funció estructural pròpia, ja que aquests van subjectes als elements estructurals.

 • Jàsseres per a forjat

  Jàsseres per a forjat

  Es fabriquen armades i pretensades en funció de les llums i càrregues requerides. Es classifiquen en tres grups: bigues rectangulars, bigues en forma de 'L' o amb una sola aleta lateral i bigues en forma de 'T' invertida o amb una aleta a cada costat.

 • Plaques alveolars

  Plaques alveolars

  La placa alveolar pretensada autoportant és una solució idònia per a forjats de grans llums i càrregues que requereixin una gran rapidesa en la seva execució.

NOTÍCIES RELACIONADES AMB NAU INDUSTRIAL

Fachada principal nave industrial Inkema (Les Franqueses del Vallès)
INKEMA posa en marxa les seves noves instal·lacions

Prefabricats Pujol ha subministrat els forjats de l’edifici posant especial atenció a la zona de taller on s’ha dissenyat per suportar una sobrecàrrega de 1000 kg/m2. Per a les jàsseres d’aquesta àrea es van utilitzar bigues que permetin re...

INFORMACIÓ TÈCNICA DE NAU INDUSTRIAL

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites.

  Registra't