NAU INDUSTRIAL SOM ELS ÚNICS QUE FABRIQUEM TOTS ELS SEUS ELEMENTS CONSTRUCTIUS

El prefabricat de formigó adaptat per a la construcció de naus industrials permet el desenvolupament de qualsevol projecte, segons els usos i els requisits propis d’aquest tipus d’edificis concebuts per ser el màxim de funcionals.

Aquest tipus de construccions, com a norma general, es plantegen com a grans espais plans i diàfans que han d'acollir la producció de qualsevol producte, servei o activitat al seu voltant: equipaments per a fabricació, logística, emmagatzematge, zones de treball per a operaris, entrada i sortida de mercaderies, oficines, vestidors, serveis, etc.

La versatilitat i adaptabilitat del formigó, juntament amb les seves característiques de perdurabilitat, estanquitat, resistència al foc i durabilitat fa que aquest material esdevingui una solució constructiva idònia per portar a terme qualsevol activitat industrial al llarg del temps.

Pujol, com a marca capdavantera en el prefabricat de formigó, posa a l'abast tota una gama de productes i elements constructius d’elaboració pròpia que el client pot necessitar per a l’assoliment del seu projecte. Els experts de Pujol poden assessorar-te tècnicament en tot el necessari: en coordinació amb els professionals de la teva obra, o, si no en tens, posar-te en contacte amb col·laboradors nostres de màxima confiança, sigui quina sigui la fase de l’obra.

ELEMENTS NAU INDUSTRIAL

 • Pilars

  Pilars

  Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·en entre els 30 i 100 centímetres. Longituds màximes de fins a 25 metres.

 • Biguetes

  Biguetes

  Les biguetes de coberta són elements pretensats lleugers que serveixen com a suport del material de cobriment dels edificis industrials.

 • Bigues de cantell constant

  Bigues de cantell constant

  Les bigues de cantell constant poden fabricar-se en formigó armat o pretensat en funció de les llums de càlcul i les càrregues requerides.

 • Bigues de cantell variable

  Bigues de cantell variable

  Les bigues de cantell variable poden fabricar-se en formigó armat o pretensat, en funció de les llums de càlcul i càrregues requerides.

 • Canals

  Canals

  La canal prefabricada té com a funció principal la recollida de les aigües de la coberta, servint també com a suport per la fixació dels tancaments prefabricats i dotant a l'estructura d'una major rigidesa.

 • Plaques tallafocs

  Plaques tallafocs

  Aquests elements, tal com el seu nom indica, s'utilitzen en cobertes per a que, en cas d'incendi, el foc no es propagui d'una nau a una altra.

 • Tancaments

  Tancaments

  Els panells prefabricats de façana són sistemes de tancament de formigó armat o pretensat sense una funció estructural pròpia, ja que aquests van subjectes als elements estructurals.

 • Jàsseres per a forjat

  Jàsseres per a forjat

  Es fabriquen armades i pretensades en funció de les llums i càrregues requerides. Es classifiquen en tres grups: bigues rectangulars, bigues en forma de 'L' o amb una sola aleta lateral i bigues en forma de 'T' invertida o amb una aleta a cada costat.

 • Plaques alveolars

  Plaques alveolars

  La placa alveolar pretensada autoportant és una solució idònia per a forjats de grans llums i càrregues que requereixin una gran rapidesa en la seva execució.

NOTÍCIES RELACIONADES AMB NAU INDUSTRIAL

INFORMACIÓ TÈCNICA DE NAU INDUSTRIAL

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites.

  Registra't