PILARS PER A NAU AGRÍCOLA-RAMADERA

Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·len entre els 30 i 50 centímetres.

Segons les necessitats de l'obra i/o la seva ubicació realitzem pilars amb encastaments de diferents tipus:

 1. Calze: Gràcies a la seva facilitat de posta en obra i la seva tolerància de posició, és la tipologia d'encastament més utilitzada.
 2. Cargolat: És un tipus d'unió que, per les seves característiques, permet una reducció del cantell de la sabata, sent ideal per a fonamentacions amb lloses armades. Així mateix es poden realitzar unions pilar-pilar i mur-pilar. Aquesta solució requereix un alt nivell de precisió en l'execució.
 3. Beines: Els avantatges d'aquest tipus d'encastament són els mateixos que per al tipus cargolat, amb més dificultat de muntatge a causa de la necessitat d'apuntalament fins a l'enduriment de la unió, aconsellant no superar una alçària de pilar de 7 metres.

Els acabaments dels pilars, en la seva part superior, estan subjectes a la tipologia dels elements ubicats en ells, permetent així una gran diversitat d'acabats. Tipus de capçals: rectes, esviats, amb encaix obert i tancat, amb ferros sortints, etc.

Tots els pilars poden anar dotats de mènsules de diferents dimensions a totes les cares en funció de les càrregues i els elements que suporten, siguin bigues de forjats, bigues de coberta, ponts grua, etc. Així mateix, es poden incorporar pletines metàl·liques embegudes en el formigó per acoblar estructures metàl·liques, paraments...a l'estructura prefabricada.

Els pilars també poden anar proveïts d'encaixos a cada una de les seves cares per rebre panells prefabricats de diferents espessors.

INFORMACIÓ TÈCNICA DE PILARS PER A NAU AGRÍCOLA-RAMADERA

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS DE NAU AGRÍCOLA-RAMADERA

 • Pilars

  Pilars

  Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·en entre els 30 i 50 centímetres.

 • Biguetes

  Biguetes

  Les biguetes de coberta són elements pretensats lleugers, que serveixen com a suport del material de cobriment de les naus agrícoles i ramaderes.

 • Bigues de cantell variable

  Bigues de cantell variable

  Les bigues de cantell variable poden fabricar-se en formigó armat o pretensat, en funció de les llums de càlcul i càrregues requerides.

 • Tancaments

  Tancaments

  Els panells prefabricats de façana són sistemes de tancament de formigó armat o pretensat sense una funció estructural pròpia, ja que aquests van subjectes als elements estructurals.

 • Interiors

  Interiors

  Disposem d'una gran varietat de productes: reixes, jàsseres, separadors i frontals complint amb la normativa de benestar animal.

 • Pals ‘palmeta’

  Pals ‘palmeta’

  Els pals palmeta són uns elements de gran esveltesa realitzats amb formigó pretensat i utilitzats en plantacions d'arbres fruiters.

 • Pals per a xarxa anti-pedra

  Pals per a xarxa anti-pedra

  Els pals per malla anti-pedra són uns elements de gran esveltesa realitzats amb formigó pretensat i utilitzats en plantacions d'arbres fruiters.

 • Murs separadors

  Murs separadors

  És un tipus de mur que es fabrica fina a una altura màxima de 3,50 metres i que no precisa sabata formigonada a l'obra.