JÀSSERES PER A FORJAT PER A NAU INDUSTRIAL

Es fabriquen armades i pretensades en funció de les llums i càrregues requerides. Es classifiquen en tres grups: bigues rectangulars, bigues en forma de 'L' o amb una sola aleta lateral i bigues en forma de ‘T’ invertida o amb una aleta a cada costat.

 1. BIGUES TIPUS ICARIA/THALASSA/TITANIA: Bigues que permeten la reducció del cantell amb una alçada útil màxima. Poden portar una aleta a cada costat o tan sols en un d'ells. Poden fabricar-se amb armadura de recrescut o sense ella. Apropiades per al recolzament de plaques alveolars.
 2. BIGUES TIPUS RECTANGULAR: Bigues apropiades per al recolzament de plaques alveolars.
 3. BIGUES TIPUS 'L' i 'T' INVERTIDA: Bigues que permeten la reducció del cantell amb una alçada útil màxima. Poden fabricar-se amb armadura de recrescut o sense.

Les amplades disponibles van des dels 40 als 60 centímetres i els cantells oscil·len entre els 40 i els 150 centímetres. Aquesta gran varietat permet una major rendibilitat de l'espai disponible sense pèrdues innecessàries d'alçàries.

Generalment, són bigues calculades isostàticament. Poden ser autoportants o semi resistents, amb ferros sortints per a poder col·laborar amb la capa de compressió del forjat.

INFORMACIÓ TÈCNICA DE JÀSSERES PER A FORJAT PER A NAU INDUSTRIAL

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS DE NAU INDUSTRIAL

 • Pilars

  Pilars

  Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·en entre els 30 i 100 centímetres. Longituds màximes de fins a 25 metres.

 • Biguetes

  Biguetes

  Les biguetes de coberta són elements pretensats lleugers que serveixen com a suport del material de cobriment dels edificis industrials.

 • Bigues de cantell constant

  Bigues de cantell constant

  Les bigues de cantell constant poden fabricar-se en formigó armat o pretensat en funció de les llums de càlcul i les càrregues requerides.

 • Bigues de cantell variable

  Bigues de cantell variable

  Les bigues de cantell variable poden fabricar-se en formigó armat o pretensat, en funció de les llums de càlcul i càrregues requerides.

 • Canals

  Canals

  La canal prefabricada té com a funció principal la recollida de les aigües de la coberta, servint també com a suport per la fixació dels tancaments prefabricats i dotant a l'estructura d'una major rigidesa.

 • Plaques tallafocs

  Plaques tallafocs

  Aquests elements, tal com el seu nom indica, s'utilitzen en cobertes per a que, en cas d'incendi, el foc no es propagui d'una nau a una altra.

 • Tancaments

  Tancaments

  Els panells prefabricats de façana són sistemes de tancament de formigó armat o pretensat sense una funció estructural pròpia, ja que aquests van subjectes als elements estructurals.

 • Jàsseres per a forjat

  Jàsseres per a forjat

  Es fabriquen armades i pretensades en funció de les llums i càrregues requerides. Es classifiquen en tres grups: bigues rectangulars, bigues en forma de 'L' o amb una sola aleta lateral i bigues en forma de 'T' invertida o amb una aleta a cada costat.