JÀSSERES SEMI PREFABRICADES PER A EDIFICACIÓ I FORJATS

Les jàsseres semi prefabricades són peces que, per la seva morfologia, reemplacen aquelles que es realitzen in situ en un forjat, aportant una millora en quant a la qualitat de materials i acabats, així com una reducció dels temps d'execució i dels seus costos associats. Permeten l'estudi de bigues autoportants en la primera fase d'execució del forjat.

Existeix una gran diversitat de geometries per a aquesta tipologia de jàsseres, oscil·lant entre les planes i les de gran cantell per a càrregues i llums de gran magnitud. Aquestes, poden ser de tipologia rectangular, ‘L’ i ‘T’ invertida.

ALTRES ELEMENTS D' EDIFICACIÓ I FORJATS

 • Biguetes

  Biguetes

  Les biguetes de formigó pretensat per a forjats poden ser semirresistents o autorresistents.

 • Revoltons

  Revoltons

  Els revoltons són elements de suport del formigó del forjat i es col·loquen entre biguetes.

 • Plaques alveolars

  Plaques alveolars

  La placa alveolar pretensada autoportant és una solució idònia per a forjats de grans llums i càrregues que requereixen una gran rapidesa en la seva execució.