NOTíCIA

15 oct. 21 Creix la construcció de naus agrícoles-ramaderes a Àlaba

En els últims anys el sector agrícola i ramader ha experimentat un fort creixement i Prefabricats Pujol ha participat activament duent a terme diferents projectes.

L’origen i la ubicació de Pujol en una zona eminentment agrària ha enfortit el compromís de l’empresa amb el desenvolupament del sector. Gràcies a la seva experiència i especialització en el disseny i construcció de naus agrícoles-ramaderes en comunitats com Catalunya i Aragó, sumat a la versatilitat i adaptabilitat del formigó, les seves característiques de perdurabilitat, estanquitat, aïllament tèrmic i fàcil manteniment han afavorit que Pujol sigui una de les empreses que més obres d’aquest tipus realitza.

Pujol ofereix un ampli ventall de productes i elements constructius d’elaboració pròpia per poder donar solució a tot tipus d’estructures agrícoles i ramaderes: magatzems, granges per a producció animal (aus, boví, boví, porcí …), cobertes i tancaments per a utensilis i maquinària.

Entre els elements prefabricats que millor encaixen en la realització d’aquest tipus d’obres destaquen:

  • Bigues de cantell variable en “T” o doble “T” per a la realització de la coberta principal d’una nau agrícola-ramadera.
  • Tancaments. És molt habitual l’ús de panells alveolars, ja que és una solució de qualitat a un preu molt competitiu. També és molt comú la utilització de panells sandvitx. Aquest tipus de tancament per a naus prefabricades aconsegueix que s’alleugi el pes del tancament i ajuda a mantenir una millor temperatura per als animals.
  • Pujol també ha desenvolupat elements per a l’interior d’aquestes naus, fabricant slats i complements de formigó per a explotacions i granges porcines d’engreix.
  • Murs separadors per a naus agrícoles-ramaderes: són uns murs que es fabriquen fins a una alçada màxima de 3.50 m. i que no precisen de cimentació a l’obra. És una solució ideal per a ser utilitzada com a separador d’acopi de diferents materials gràcies a la seva facilitat d’ús i mobilitat

Àlaba és una zona on el sector primari té una presència destacada, per aquest motiu, el “know-how” de Pujol en la construcció d’aquest tipus de naus prefabricades ha estat una excel·lent carta de presentació que ha contribuït a què empreses, agricultors i ramaders locals els hi hagin confiat l’execució dels seus projectes.

En els últims mesos són diverses les obres que s’han finalitzat a la província d’Àlaba, per exemple:

  1. Un magatzem de 840 metres quadrats a Comunión per guardar maquinària i emmagatzemar provisionalment cultius. Per realitzar la coberta d’aquesta nau prefabricada, s’han utilitzat bigues de cantell variable en “T” (Biga Dover) i per la construcció de porxo es van usar bigues de cantell constant, també tipus “T” (Biga Itaca). Finalment, pel que fa als tancaments es van edificar amb panells alveolars.
  1. Un altre magatzem de 1.250 metres quadrats a Treviño (Burgos, tot i que la propietat és alabesa). En aquesta ocasió, es requeria una construcció per emmagatzemar palla. En aquest projecte es van usar bigues doble “T” fabricada amb pretesat (Biga I-40).
  1. Granja de 2.000 metres quadrats per a vaques terrenals autòctons a Guillarte, on es van emprar bigues de tipus “T”: de cantell variable (Biga Dover) per a la coberta i de cantell constant (Biga Ítaca) per al porxo.
  1. Granja ovina de 375 metres quadrats a Caranca. Per al tancament d’aquesta nau ramadera es va decidir utilitzar paret sandvitx de 16 cm i per a la coberta bigues de formigó armat de secció en “T” (Biga Styl) que, per la seva particular morfologia, està indicada per a naus prefabricades que requereixen d’un volum i espai interior addicional.